Go to Top

Kodukindlustus

Kodukindlustus

Kodukindlustus kaitseb Sinu kodu ja sealset vara. Õnnetusjuhtumi korral aitab kodukindlustus Sul taastada õnnetusele eelnenud olukorra võimalikult kiiresti ja sujuvalt.

Kodukindlustusega saad kindlustada: korteri, maja, suvila, koduse vara, eramaja juures asuvad abihooned ja/või rajatised omaniku vastutuse kolmandatele osapooltele tekitatud kahju eest, asenduseluaseme üürikulud.

Teie kodu, suvilat või kodust vara on võimalik kaitsta järgmiste kahjude eest:

 • tulekahju
 • veeavarii
 • loodusõnnetus
 • vandalism
 • murdvargus või röövimine
 • tehnosüsteemide purunemine
 • hoone- või korteriomaniku tsiviilvastutus
 • kodune vara
 • metsloomade poolt tekitatud kahjud
 • plahvatus
 • kodutehnika rikked, mis on tingitud elektrisüsteemi üle- või alapingest
 • ajutise elupinna üürimiseks tehtavad kulutused
 • üleujutuse (nt tormi, lume sulamise või vihmasaju tõttu tekkinud üleujutus) vastu
 • kodu koguriski – kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti ootamatu ja ettenägematu hävimine, kahjustumine või kaotsiminek, mistahes sündmuse tagajärjel välja arvatud juhtumid ja põhjused, mis on kindlustustingimustes välistatud.

Kodukindlustuse sõlmimiseks edasta kogu info maaklerile. Kindlustuslepingu sõlmimisel on Sul kohustus teavitada kindlustusmaaklerit kõigist kindlustusriski taset mõjutavatest olulistest asjaoludest.

Kindlustushuvi – anna maaklerile teada, milline on Sinu kindlustushuvi. Lähtuvalt sellest valib maakler pakkumusse vaid kindlustusseltsid, kes suudavad tagada Sinu kindlustushuvi katmise.

Riskid ja tingimused – lähtu eelkõige sellest, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse, mitte kindlustusmakse suurusest. Pea nõu kindlustusmaakleriga.

Välistused – millised on välistused kindlustushüvitise saamisel või põhjused selle määra vähendamiseks. Kindlustustingimustes on kirjeldatud kahjud või kulud, mis ei kuulu kindlustusseltsi poolt hüvitamisele.

Omavastutus – kui suur on poliisi omavastutusmäär. Omavastus on miinimumsumma, millest väiksemaid kahjusid kindlustusselts ei hüvita ning mis tuleb kliendil endal kanda.

Kohustused – meelde tasub jätta kahjukindlustuslepingu tingimustes sisalduvad kindlustusvõtja kohustused, sealhulgas kahjujuhtumist teatamise kord ning tähtajad. Kohustuste puudulikul täitmisel või täitmatajätmisel on kindlustusseltsil õigus kindlustushüvitist vähendada või hüvitise väljamaksmisest keelduda. Tavaliselt on kohustused seotud ohutusnõuete täitmisega ja keelatud on riski suurendavad tegevused.

Peale lepingu sõlmimist ei tohi Sa ilma kindlustusandja nõusolekuta suurendada kindlustusriski.
Kindlustusriski suurenemisel võib kindlustusandja hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda. Kindlustusvõtja peab kindlustusriski suurenemise võimalusest viivitamata kindlustusseltsile teatama, välja arvatud juhul, kui kindlustusriski võimalikkuse suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu. Lähtu põhimõttest, et igasugusest muutusest on pigem otstarbekas informeerida kui informeerimata jätta.