Go to Top

Reisikindlustus

Reisikindlustus

Reisikindlustus on eelkõige meditsiiniabikindlustus. Ilma selleta pole muude riskide vastu kindlustamine enamuse kindlustusandjate puhul võimalik. Tavaline meditsiiniabikindlustus korvab reeglina vaid vältimatu arstiabi ja meditsiinitranspordi ning repatrieerimisega seotud kulutused.

Meditsiiniabikindlustusele lisaks on võimalik valida pagasikindlustust, reisitõrkekindlustust, õigusabikindlustust ja tsiviilvastutuskindlustust.

Reisikindlustus hüvitab järgmised välisreisi ajal tekkinud kahjud:

  • patsiendi omavastutustasud
  • ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud ravi- ja transpordikulud;
  • reisi tühistamise ja katkemisega seotud kulutused;
  • reisile hilinemisest tekkinud lisakulud;
  • reisipagasi varguse, transpordi käigus kadumise või kahjustumisega seotud kulutused.

Reisikindlustuse leping tuleb sõlmida kogu reisi ajaks. Kui reisite sageli, soovitame sõlmida korduvreiside kindlustuse. See annab kindlustuskaitse lühiajalisteks reisideks ühe aasta jooksul.
Üldjuhul ei hüvita kindlustusseltsid kahju, mis juba kuulub hüvitamisele teiste isikute poolt. Näiteks kulud, mis vastavalt rahvusvahelistele lepingutele või seadustele kuuluvad hüvitamisele Haigekassa, lennufirma, turismifirma jt asutuste poolt.

Reis on kindlustatud isiku ajutine välismaal viibimine. Reisiks ei loeta välismaal alalist elamist või sinna elamaasumist.
Sõltumata sellest, kas Te olete kursis lepingu tingimustega või mitte, lähtub kindlustusandja õnnetusjuhtumi korral kindlustustingimustest ning hüvitamine toimub vastavalt tingimustes sätestatule. Seetõttu soovitame Teil kindlasti kindlustustingimustega tutvuda enne kindlustuslepingu sõlmimist.

Kindlustusseltsi valikul ei saa lähtuda ainult kindlustusmakse suurusest, vaid eelkõige, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse.
Millised on näiteks välistused kindlustushüvitise saamisel või põhjused selle määra vähendamiseks.

Kui suur on omavastutusmäär.
Kindlustuskaitsel peab olema kindlustushuvist lähtuvalt õige ulatus ehk riskid, mille vastu kindlustatakse, on valitud vastavalt tegelikele soovidele. Läbi on mõeldud tegelikult ohustavate sündmuste valik.
Ole kindel, et oled üheselt saanud aru nii mõistetest kui ka oma õigustest ja kohustustustest. Sa tead, mis on kindlustusobjekt, mida loetakse kindlustusjuhtumiks, millistel põhimõtetel toimub hüvitamine ning milline on vaidluste lahendamise kord.

Meelde tasub jätta kahjukindlustuslepingu tingimustes sisalduvad kindlustusvõtja kohustused, sealhulgas kahjujuhtumist teatamise kord ning tähtajad. Kohustuste puudulikul täitmisel või täitmatajätmisel on kindlustusseltsil õigus kindlustushüvitist vähendada või hüvitise väljamaksmisest keelduda.
Kindlustuslepingu sõlmimisel on Sul kohustus teavitada kindlustusseltsi või -maaklerit kõigist kindlustusriski taset mõjutavatest olulistest asjaoludest.