Go to Top

Maaklerilepingu eelne teave

Maaklerilepingu eelne teave

I. MAAKLERILEPINGU EELNE TEAVE
1. Maakler tegutseb lähtuvalt Kliendi huvidest, nõustades ning vahendades Kliendile kindlustuslepinguid sõltumatu analüüsi alusel. Samuti nõustab Maakler Klienti kahjujuhtumite korral.
2. Maakler on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja, millega saab tutvuda Finantsinspektsiooni koduleheküljel www.fi.ee. Maakler on tegutsev kindlustusvahendajana kindlustustegevuse seaduse alusel.
3. Maakler ei oma kindlustusandjates olulist osalust ja samuti ei oma ükski kindlustusandja ega kindlustusandja emaettevõtja osalust Maakleris.
4. Maakleritasu kujunemine:
4.1. Maakleritasu lisandub kindlustusmaksetele.
4.2. Maakleritasu võib Maaklerile Kliendi eest tasuda osaliselt või tervikuna kolmas isik, näiteks kindlustusandja. Sellisel juhul loetakse maakleritasu tasutuks osaliselt või tervikuna kolmanda isiku poolt. Maakleritasu osa või tervik, mida ei tasu kolmas isik jääb Kliendi kanda.
4.3. Maakleritasu suurus ning jagunemine kolmanda isiku ja Kliendi vahel on välja toodud protsendina (%) kindlustusmaksest või fikseeritud tasuna Maakleri poolt Kliendile edastataval pakkumusel.
5. Maakleril on sõlmitud kohustuslik vastutuskindlustusleping Neon Syndicate (Lloyd’s Syndicate) Aadress: 20 Gracechurch Street | London EC3V 0BG | United Kingdom. Lloyd´s Italian Office Corso Garibaldi, 86 20121 Milan Italy, Telefon: +39026378881  e-post servizioreclami@lloyds.com koduleht  www.lloyds.com/
6. Kliendikaebus Maakleri tegevuse kohta on võimalik esitada Maakleri veebil www.1kindlustus.ee kliendikaebuse avaldusena, Tarbijakaitseametile (ainult füüsilised isikud) www.tarbijakaitseamet.ee, kindlustuslepitusorganile http://www.lkf.ee/et/lepitusorgan, Finantsinspektsioonile www.fi.ee või Maakleri asukoha järgsele kohtule www.kohus.ee.

Palun tutvuge maaklerilepingu üldtingimustega 1 Kindlustusmaakler OÜ maaklerlepingu üldtingimused