Go to Top

Autovedaja vastutuskindlustus

Vedaja vastutuskindlustus

Vedaja vastutuskindlustus katab kahjud, kui vedaja on vastutav kaubale tekkinud kahjude eest, mille on põhjustanud ebaprofessionaalne CMR* Konventsiooni kohustuste täitmine. Kahjude limiit on kindlaks määratud Konventsiooni tingimustes: mitte rohkem, kui 8,33 SDR** kilogrammi kohta või 666 SDR koha eest. Vastutuse limiidid võivad olla eurodes või SDR-des.

CMR kindlustusega on võimalik katta järgmised kahjud:
Kahjustunud, hävinud või kadunud veos.
Rahalised nõuded kindlustatu vastu, näiteks kulud veose hilinemisest, valest sihtkohast või ümberpakkimisest.
Kindlustusjuhtumiga seotud veosekadumise kompenseerib kindlustusandja, kui kindlustatu ei ole selle eest vastutav või on kohustustest vabastatud.
Õigusabikulud.
Raske hooletus.
Kolmandate isikute vastutus – Kolmandate isikute vara kahjustumine või hävimine transporditavate kaupade poolt. Antud klausli kohaselt on kindlustatu kaitstud ka kahjude vastu, mis võivad tekkida konteineritele transportimise ajal.
Kindlustatud, kes transpordivad kaupu ka väljapoole Euroopa Liitu, peavad omama ka lisakatet – TIR ehk tollikohustuste ja tollilõivude maksmise garantii transporditavatele kaupadele, kui nad ära kaovad.

Tihti nõutakse CMR poliisi olemasolu ka erinevatesse ühendustesse liitumisel (näiteks ERAA-ga ehk Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooniga liitumisel).

*„CMR“ on lühend prantsuse keelsest konventsiooni nimest: Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route.

**SDR (Special Drawing Rights) on Rahvusvahelise valuutafondi (IMF) poolt tehtud tehisvaluuta.

Küsi endale CMR kindlustuse pakkumus!